Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe użytkowników strony internetowej globit.pl (dalej określanych jako „Użytkownicy” lub pojedynczo jako „Użytkownik”) przetwarzane są przez GLOBIT ISP ; NIP ……………………; adres elektroniczny: biuro@globit.pl (dalej określaną jako GLOBIT ISP).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest GLOBIT ISP.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY I PRZEZ JAKI OKRES CZASU

1. Gdy kontaktujesz się z nami przez formularz kontaktowy na stronie globit.pl., „GLOBIT ISP” przetwarza imię i nazwisko Użytkownika, nazwę firmy, adres e-mail i ewentualnie inne dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach przesłanej wiadomości.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu prawidłowej obsługi i udzielenia przez „GLOBIT ISP” odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania oraz w celu archiwizacji formularza (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO, czyli tzw. uzasadnionego interesu prawnego administratora).

3. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, tj. do zakończenia komunikacji w odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym (i archiwizacji formularza przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące) lub do momentu skorzystania przez Użytkownika z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych. Zachowamy również dane osobowe Użytkownika w celu zgodności z przepisami prawa, w celu rozstrzygania sporów lub dochodzenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. uzasadnionego interesu prawnego administratora).

4. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującego kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

5. Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO, może powierzyć podmiotom trzecim przetwarzanie danych osobowych Użytkowników tylko w ramach ww. celów (udzielenie odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania). Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wskazane w zdaniu poprzednim, chyba że będzie to wymagane lub dozwolone prawem, tzn. m.in.:
a. w celu zgłoszenia lub windykacji należności;
b. w przypadku fuzji, przejęcia lub reorganizacji – udostępnianie danych nabywcy lub nabywcy wszystkich naszych aktywów, albo znacznej ich części;
c. w celu dostosowania się do nakazów i wymogów organów rządowych lub w celu udzielania wsparcia, w tym w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania, administracji czy sądów;
d. w celu zwalczania nadużyć gospodarczych i działalności przestępczej oraz w celu ochrony naszych praw oraz praw naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych i użytkowników;
e. w ramach przeprowadzenia wewnętrznych audytów w zakresie ochrony danych osobowych.

6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, a brak ich podania skutkował brakiem możliwości udzielenia przez „GLOBIT ISP” odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Prawo to można zrealizować poprzez kontakt pod adresem poczty mailowej: biuro@globit.pl lub drogą tradycyjną, wysyłając prośbę na adres ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce

2. Użytkownikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

PROFILOWANIE

1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

PLIKI COOKIES

1. „GLOBIT ISP” wykorzystuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na komputerze, smartfonie lub tablecie Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z komputerem, smartfonem lub tabletem Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas istnienia pliku i numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

2. Zapisane na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies są wykorzystywane przez „GLOBIT ISP” w celu świadczenia Użytkownikom usług na najwyższym poziomie, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, jak również w celach statystycznych.

3. Użytkownicy za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika a GLOBIT ISP będzie mogła uzyskiwać do nich dostęp.

4. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez GLOBIT ISP plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony globit.pl

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wniosków dotyczących niniejszej polityki prywatności lub chęci skorzystania z praw, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej biuro@globit.pl lub drogą listowną wysyłając prośbę na adres ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce